حدیث(نشریه زبان سرخ شماره 5)

«من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین»، آن کس که خود را پیشوای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که می‌داند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و مسلمانان خیانت کرده‌است. که این کمترین حالت و شروع مسئولیت می باشد .

رسول الله صلی الله علیه و آله

/ 0 نظر / 13 بازدید