عشق یعنی غیرت جِزغاله ها(نشریه زبان سرخ شماره 5)

رشد کرده قِیمت گوساله ها                            

بَخس گشته حرمت آلاله ها

عشق گشته مهره بی مسلکان                              

قیمتی شد صحبت رجّاله ها

کوی عیاران چراغش خامُش است                     

در هراس از هیبت دلّاله ها

سیرجان حبس است و رفسنجان رها            

صد فغان از غربت باناله ها

فتنه گر شش ماهه حبس است ای فسوس         

درشگفتم؛ دقت نقّاله ها

کاسه ها شد داغ تر از آش شور                             

کن تماشا سبقت دنباله ها

آمد از بازارِ مکّاران خروش                               

مرحبا بر همت بزغاله ها

غرق و فکری، مرغک شوریده دل                       

در فلک از قیمت کُنجاله ها

دشت حاصل خیز ایران خرّم است                     

صد دریغ از شدت ناخاله ها

فال خود در محضر حافظ زدم                                

تا بفهمم حکمت این هاله ها

گفت الایا و به شکّرخنده گفت:                       

بی خیالِ غفلت بی ناله ها

غم مخور یوسف که کشتیبان علی ست          

ره نبندد کثرت این چاله ها

عاشقان در آتش، عارف می شوند                

عشق یعنی غیرت جِزغاله ها

میر مهدی اسدی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید