امام خامنه ای(نشریه زبان سرخ شماره 3)

در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشورى نمونه که در آن، رفاه مادى همراه با عدالت اجتماعى و توأم با روحیه و آرمان انقلابى، با برخوردارى از ارزشهاى اخلاقى اسلام تأمین شود. هریک از این چهار رکن اصلى، ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقاى انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.

امام خامنه ای

/ 0 نظر / 6 بازدید