انقلاب ها چه وقت می میرند؟(نشریه زبان سرخ شماره3 )

انقلاب ها چه وقت می میرند؟

انقلاب ها درست در لحظه ای می میرند

 که افراد آرمانی پیشین

که به نام انقلاب

در جامعه مطرح شده اند،

 از فرط خوردن

 گوشت انقلاب

نقرس بگیرند.

استاد حسن رحیم پور ازغدی

/ 0 نظر / 29 بازدید