پاسخ به شبهاتی درباره هایپر استار در لینک های زیر

گزارش ویژه مشرق از هایپر استار

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/180494/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%B1%DA%98%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

مصاحبه دبیر کمیسیون امنیت ملی با ایسنا درباره هایپر استار

http://isna.ir/fa/news/91101810569/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

/ 0 نظر / 24 بازدید