ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره 10)

امروزخداوندمارامسئولکردهاست، نباید غفلتنمود.امروزباجمودوسکونوسکوتبایدمبارزهکردوشوروحال حرکتانقلابراپابرجاداشت. منبازهم می گویمهمهمسئولاننظامومردمایران بایدبدانندکهغربوشرقتاشمارااز هویتاسلامیتانبهخیالخامخودشان بیروننبرندآرامنخواهندنشست. نهاز ارتباطبامتجاوزانخشنودشویدونهاز قطعارتباطباآنانرنجور... منباردیگراز مسئولانبالاینظامجمهوریاسلامی می خواهمکهازهیچکسوهیچچیزجز خدایبزرگنترسندوکمرهاراببندندو دستازمبارزهوجهادعلیهفسادو فحشایسرمایه داریغربوپوچیو تجاوزکمونیسمنکشندکههنوزدرقدم هایاولمبارزه یجهانیعلیهغربو شرقیم. مگربیشازایناستکهماظاهراً ازجهانخوارانشکستمی خوریمونابود می شویم؟مگربیشازایناستکهمارادر دنیابهخشونتوتحجرمعرفیمی کنند؟مگر بیشازایناستکهبانفوذایادیقاتلو منحرفخوددرمحافلومنازل،عزتاسلام ومسلمینراپایکوبمی کنند؟ مگربیشازایناستکهفرزندانعزیز اسلامنابمحمدیدرسراسرجهانبر چوبه یدارمیروند؟مگربیشازایناست کهزنانوفرزندانخردسالحزب اللهدر جهانبهاسارتگرفتهمی شوند؟بگذار دنیایپستمادیتباماچنینکند،ولیمابه وظیفه یاسلامیخودعملکنیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید